Vedtægter

Vedtægter for Gangforeningen Bornholm

§ 1.      Navn og hjemsted:

Foreningens navn            Gangforeningen Bornholm
Forkortet til:                   GF. Bornholm
Hjemsted:                      Rønne, Bornholm
Adresse:                        Formandens
Stiftet:                           12. februar 1975 på Central-
Biblioteket i Rønne

§ 2.      Foreningens formål:

Foreningen formål er under kammeratlige former at fremme medlemmernes interesse for gangsport gennem regelmæssige træningsture af varierende længde, samt fællesture til udenøs arrangementer

§ 3.      Tilhørsforhold:

Gangforeningen Bornholm er en selvejende forening.

§ 4.     Medlemmer:

Som medlemmer kan optages enhver, der har interesse for gangsporten.

§ 4A.  Eksklusion:

Modarbejder et medlem bevidst foreningens formål – se vedtægternes § 2 – eller på anden måde chikanere foreningens andre medlemmer under afvikling af et af foreningens arrangementer, kan dette medlem ekskluderes, når 4 af 5 bestyrelsesmedlemmer taler herfor.

§ 5.     Kontingent:

Kontingentet følger kalenderåret. Kontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling og skal være betalt senest 1. februar. Kontingent restance medfører slettelse.

§ 6.     Medlemmernes rettigheder:

Ethvert aktivt medlem har mod forevisning af gyldigt medlemsbevis adgang til og taleret ved møderne.
Stemmeret opnås først efter 3 måneders medlemskab. Passive medlemmer har på generalforsamlingen adgang og taleret, men kan ikke deltage i afstemninger og ikke vælges til noget tillidshverv.

§ 7.     Bestyrelse:

Foreningens bestyrelse består af 5 medlemmer, formand, kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer.
Disse vælges for en 2 årig periode, således at formand og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges på lige årstal og kasserer og 1 bestyrelsesmedlem vælges på ulige årstal. Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og sekretær.
Udover bestyrelsen vælges hvert år: 1 bestyrelsessuppleant, 1 revisor og 1 revisorsuppleant, 1 fanebærer og 1 fanebærersuppleant. Genvalg kan finde sted.

§ 7A.  Udvalg:

Foreningens festudvalg består af 4 medlemmer som vælges for en 2 årig periode, således at 2 medlemmer vælges på lige årstal og 2 medlemmer vælges på ulige årstal. Afgår et medlem af festudvalget mellem 2 generalforsamlinger, kan nyt forslag til medlem tilstiles bestyrelsen, som herefter afgør forslaget.

§ 8.     Generalforsamling:

Ordinær generalforsamling afholdes en gang årlig i første kvartal og er beslutningsdygtig uanset fremmøde. Generalforsamlingen har, med de indskrænkninger som disse vedtægter foreskriver, den højeste myndighed i alle foreningens anliggender Den ordinære generalforsamling indkaldes med mindst 14 dages varsel ved annoncering i Gangnyt.
Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. Stemmeret har alle aktive medlemmer. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde. Stemmeafgivningen skal hvis ønske herom fremsættes af mindst 1 medlem, ske skriftligt.

§ 9.     Ekstraordinær generalforsamling:

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes ved bestyrelsens foranstaltning, eller når 1/3 af medlemmerne skriftligt fremsætter krav herom, ledsaget af en dagsorden. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes tidligst 8 dage og senest 30 dage efter begæringens modtagelse.

§ 10.   Dagsorden ved ordinær generalforsamling:

1.    Valg af dirigent.
2.    Valg af referent/sekretær.
3.    Valg af 2 stemmetællere.
4.    Formandens beretning.
5.    Kassereren aflægger revideret regnskab og det forløbne år.
6.    Behandling af evt. indkomne forslag.
7.    Fastsættelse af kontingent.
8.    Valg ifølge lovene.
9.    Eventuelt.

§ 11.   Foreningens anliggender varetages i det daglige af bestyrelsen. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst formanden og 2 øvrige bestyrelsesmedlemmer er til stede.

§ 12.   Bestyrelsens opgaver:

Sekretæren skriver referater af alle møder, og hvert bestyrelsesmedlem modtager kopi, som godkendes ved næste mødes begyndelse. Kassereren fører regnskabet og er ansvarlig for foreningens midler. Regnskabet følger kalenderåret. Kassebeholdningen må ikke overstige kr. 800,00 kontanter. Foreningens midler skal indsættes på giro og /eller bankkonto. Revisoren reviderer foreningens regnskab og aflægger beretning til bestyrelsen.
Suppleanten til bestyrelsen har ret til at overvære bestyrelsesmøderne. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 13.   Lovændringer:

Lovændringer kan vedtages på generalforsamlingen når 2/3 af de afgivne stemmer er herfor.

§ 14.   Opløsning af foreningen:

Opløsning af foreningen kan kun ske efter to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 30 dages mellemrum, når 2/3 af de afgivne stemmer er for opløsningen.
Eventuelle midler ved opløsning tilfalder en lokal forening/organisation, der har motion/idræt som sit primære formål.

Vedtægterne godkendt på den stiftende generalforsamling i Rønne den 12. februar 1975.

Ændringer foretaget ved generalforsamlingen den 12. februar 1985, den 18. februar 2004 og den 8. februar 2007, 23. februar 2010, 20 marts 2013, 16. februar 2017, 23. marts 2023.