Referat fra Generalforsamling 2018

                                             

 

Referat fra generalforsamling torsdag den 8. februar 2018 kl. 19.00 på Bornholms Centralbibliotek i Rønne
Formand Lisa Drejer bød velkommen til generalforsamlingen og foreslog at man indledte generalforsamlingen med at synge: Den danske sang er en ung blond pige. Derefter fulgtes dagsordenen.

1. Valg af dirigent:
Bestyrelsen pegede på Kenn Ole Andersson, der blev valgt uden modkandidater.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og dermed beslutningsdygtig.

2. Valg af referent / sekretær:
Bestyrelsen pegede på Lene Pedersen, der valgtes uden modkandidater.

3. Valg af 2 stemmetællere:
Dirigenten udpegede Finn E. Hansen og Poul Kofoed til stemmetællere.

4. Formandens beretning:
Lisa aflagde beretning. Beretningen bliver offentliggjort i næste Gangnyt.
Beretningen blev godkendt uden bemærkninger.

5. Kassereren fremlagde revideret regnskab fra det forløbne år:
Inger gennemgik regnskabet. Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger.

6. Behandling af evt. indkomne forslag:
Der var forslag fra bestyrelsen om at afvikling af turene skulle ske i 2 tempi – en gruppe, der går 3½-4 km pr. time og en gruppe, der går 5 km pr. time. Forslaget blev fremsat, da der i bestyrelsen var den opfattelse, at tempoet på 5 km pr. time var lidt for højt for nogle af medlemmerne.
Forslaget blev fremlagt og debatteret. Konklusion: Bestyrelsen blev pålagt at arbejde videre med problemet og prøve sig frem, for at finde den bedste løsning. 2 turledere bliver ikke aktuelt, kun hvis der er to, der er enige om det.

7. Fastsættelse af kontingent:
Bestyrelsen foreslog samme kontingentsats som indeværende år, der blev godkendt af forsamlingen.

8. Valg ifølge lovene:

På valg til bestyrelsen er:
Formand Lisa Drejer
Bestyrelsesmedlem Kisser Vilsgaard
Bestyrelsesmedlem Jytte Berg Nielsen
Suppleant Mona Kirchler
Revisor Alex Mogensen
Revisorsuppleant Lene Holm
Fanebærer Carsten Olsen
Fanebærersuppleant Nick Due Hansen
Festudvalg Inge-Lise Olsen
Festudvalg Erik Jensen

Alle blev genvalgt

9. Eventuelt.
Mogens foreslog, at man siger til turlederen, hvis man vil gi ‘en lille en, så der f.eks. ikke er tre der giver.
Konklusion: Man adviserer turlederen, som inden vi starter, siger hvem den glade giver er.

Derefter takkede Lisa, Peder, for at han havde sponsoreret smørrebrødet til generalforsamlingen, turledere og festudvalget for deres indsats.

Dirigenten takkede for god ro og orden og afsluttede derefter generalforsamlingen.
Vi sluttede med at synge: Når vinteren rinder i grøft og grav.