Referat fra Generalforsamling 2020

                                             

 

 

Referat fra generalforsamling torsdag den 6. februar 2020 kl. 19.00 på Bornholms Centralbibliotek i Rønne

Formand Lisa Drejer bød velkommen til generalforsamlingen og  var glad for, at så mange var mødt op.

  1. Valg af dirigent:

Bestyrelsen pegede på Kenn Ole Andersson, der blev valgt uden modkandidater.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og dermed beslutningsdygtig.

 

  1. Valg af referent / sekretær:

Bestyrelsen pegede på Mona Kirchler, der valgtes uden modkandidater.

 

  1. Valg af 2 stemmetællere:

Dirigenten udpegede Nick Due Hansen og Mogens Holm til stemmetællere.

 

  1. Formandens beretning:

Lisa aflagde beretning. Beretningen bliver offentliggjort i næste Gangnyt.

 

Lisa supplerede beretningen med at fortælle lidt om de studerende fra Københavns Universitet, Institut for Idræt og Ernæring. De skulle i deres speciale hjælpe Bornholms Regionskommune med at beskrive, hvilke behov og ønsker, diverse brugere af naturen havde. Det var en del af arbejdet med lave Bornholms Grønne Bølge ind over øen, da naturen inde på øen, adskiller sig meget fra den kystnære natur, og der var et ønske om også at præsentere den side af Bornholm for turister og andre brugere af naturen.

 

Lisa nævnte også, at Nick gerne arrangerer endnu en Sverigestur; sandsynligvis i anden halvdel af august 2020, da det i 2019 viste sig at en del cafeer o. lign. var lukket i september måned.

 

Beretningen blev godkendt uden øvrige bemærkninger.

 

  1. Kassereren fremlagde revideret regnskab fra det forløbne år:

Inger gennemgik regnskabet og gjorde opmærksom på, at alle udgifter til arrangementer var nettobeløb, altså efter betaling fra deltagerne. Der var en engangsudgift på 700 kr. til banken i forbindelse med, at kontoen er blevet tilknyttet et cvr. nr. i stedet for kassererens cpr. nr.

 

Der var spørgsmål til, hvad man ville anvende foreningens formue til. Det blev oplyst, at den går til markering af jubilæer, og at en del af den vil blive anvendt ved foreningens 45 års jubilæumsfest den 14/2.

 

Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger.

 

  1. Behandling af evt. indkomne forslag:

Der var ingen indkomne forslag.

 

  1. Fastsættelse af kontingent:

Bestyrelsen foreslog samme kontingentsats som indeværende år, der blev godkendt af forsamlingen.

 

  1. Valg ifølge lovene:

 

På valg til bestyrelsen er:

Formand Lisa Drejer

Bestyrelsesmedlem Kisser Vilsgaard

Bestyrelsesmedlem Jytte Berg Nielsen

Suppleant Mona Kirchler

Revisor Alex Mogensen

Revisorsuppleant Lene Holm

Fanebærer Carsten Olsen

Fanebærersuppleant Nick Due Hansen

Festudvalg Inge-Lise Olsen

Festudvalg Erik Jensen

 

Alex Mogensen modtog ikke genvalg. I stedet valgtes Carsten Faurskov Jensen som revisor.

Der var genvalg på alle øvrige poster.

 

Jytte gjorde opmærksom, at der var en rettelse til Bladet for 1. kvartal 2020, da turen den 23/2 er fastelavnstur fra Blokhuset. Dette er rettet alle andre steder, hvor arrangementet er omtalt, men ikke i Bladet.

 

Lisa fortalte, at der var kommet forslag om, at de lange ture skulle være skiftevis 15 km og 20 km. Man går hurtigere på de lange ture end på 10 km’s turene, men ikke 6 km/time og der holdes en kort pause undervejs. Forslaget blev positivt modtaget, og der er håb om, at der så vil være flere deltagere på de lange ture.

 

Lisa opfordrede også til, at man på søndagsturene benyttede af ”bagstopperen” og at nogle så gik lidt langsommere, f. eks. 7 km på 2 timer, idet målet måtte være, at alle er tilbage ved udgangspunktet nogenlunde samtidig. Lisa opfordrede også til, at flere påtager sig rollen som den, der tog sig den lidt langsommere tur, da det ikke er muligt at planlægge med 2 turledere til alle turene. Den lidt langsommere tur behøver ikke at være planlagt på forhånd, men det skal være en, der har et godt kendskab til det pågældende område.

 

Der var spørgsmål, hvorvidt der kun var én, der havde fuldmagt til foreningens bankkonto og om man, hvis der skete noget med fuldmagtshaveren, kunne risikere, at kontoen blev spærret.

Kassereren undersøger problematikken, således at der ikke opstår problemer med adgang til kontoen.

 

Der blev også spurgt, hvor ofte foreningens fane var i brug. Det sker ved generalforsamlingen og ved Bornholm Rundt Marchen.

 

Dirigenten opfordrede til, at man reklamer kraftigt for den næste Sverigestur – det var på trods af regnvejret en fantastisk tur.       

 

Derefter takkede Lisa Peder, for at han igen i år havde sponsoreret smørrebrødet til generalforsamlingen, samt turledere og festudvalget for deres indsats.

 

 

Dirigenten takkede for god ro og orden og afsluttede derefter generalforsamlingen.