Referat fra Generalforsamling for 2023

                                             

 

Referat fra generalforsamling torsdag den 23. marts 2023 kl. 19.00 på Bornholms Centralbibliotek i Rønne
Formand Lisa Drejer bød velkommen til generalforsamlingen og udtrykte sin glæde over, at der, på trods af det faldende medlemstal, var et pænt fremmøde.
1. Valg af dirigent:
Bestyrelsen pegede på Kenn Ole Andersson, der blev valgt uden modkandidater.
Dirigenten konstaterede, at indkaldelse til generalforsamlingen var sket i overensstemmelse med vedtægterne, og at generalforsamlingen dermed var lovlig.

2. Valg af referent / sekretær:
Bestyrelsen pegede på Mona Kirchler, der valgtes uden modkandidater.

3. Valg af 2 stemmetællere:
Dirigenten udpegede Mogens Holm og Birgit Andersen til stemmetællere.

4. Formandens beretning:
Lisa aflagde beretning. Beretningen bliver offentliggjort i næste Gangnyt.

Lisa sagde, at der ikke var så meget at berette, da der ikke var de store udsving hen over året. Der var hver gang 20 – 30 deltagere på søndagsturene.

Der blev ved sidste generalforsamling talt om at genindføre solnedgangsturene. Status på dette tiltag er lige nu, at bestyrelsen venter på, at der melder sig en turleder til en sådan tur i 3. kvartal. Ved solopgangsturen var der 5 deltagere, der mødtes kl. 4.15 og havde en dejlig tur med efterfølgende morgenmad.
Det var i 2022 sidste gang, at det var muligt at holde julefrokost i Blokhuset, da huset nu er lukket for udlejning fra 1. november til 1. april. Derfor skal der findes et alternativ – det begrænses af, at det ikke er alle steder, man kan komme med snavset eller vådt fodtøj efter en gåtur.

Medlemmer fra Gangforeningen Bornholm har hjulpet Gangforeningen Rotna med afmærkning til Bornholm-Rundt-Marchen. I 2022 gjaldt det hele strækningen fra Rønne til Hasle, Allinge og til Bornholmerpladsen, så alt i alt en pæn strækning, hvor man både skulle sætte afmærkning op, og sørge for nedtagning igen – tak til alle de frivillige, der tog hver sin del af strækningen.

Til sidst en tak for festudvalget for deres store arbejde med de mange arrangementer, tak til Rigmor for at have varetaget opgaven som administrator for Facebook-gruppen, tak til bestyrelsen for godt samarbejde og ikke mindst tak til turlederne.

Dirigenten konstaterede, at man efterlyste forslag til fremtidig afvikling af julefrokosten, når man ikke længere kunne bruge Blokhuset om vinteren, samt at man måske under eventuelt burde drøfte tiltag til, hvordan man kunne udbrede kendskabet til Gangforeningen.

Beretningen blev taget til efterretning uden yderligere bemærkninger.

5. Kassereren fremlagde revideret regnskab fra det forløbne år:
Inger gennemgik regnskabet, der viste et overskud på lidt over 500 kr.

Der blev spurgt ind til om ikke næsten 1000 kr. om året til hjemmesiden var meget. Størstedelen af beløbet er betaling til WordPress, og det har ikke været muligt at finde en anden udbyder, der er billigere og samtidig brugervenlig.
Bestyrelsen synes dog, at bankgebyret for at have en foreningskonto hos Sydbank på 1.200 kr. om året vægter meget tungere i regnskabet, men Sydbank har ikke været til at forhandle med.
Det blev nævnt fra forsamlingen, at man har kendskab til andre foreninger, der hos Danske Bank betaler 75 kr. i kvartalet for en foreningskonto.

Der blev spurgt ind til, hvad foreningen får for det kontingent, man betaler til DMF. Lisa svarede, at det giver mulighed for deltagelse i deres møder / generalforsamling og omtale af arrangementer i deres aktivitetskalender, men at vi p.t. intet får, fordi vi ikke benytter de muligheder.

Regnskabet blev godkendt uden yderligere bemærkninger.

6. Behandling af evt. indkomne forslag:
Bestyrelsen havde 2 forslag.

1. Afskaffelse af gæstebetaling
I 2016 indførte vi gæstebetaling på kr. 20.
Det foreslår vi slettet igen.

Lisa begrundede afskaffelsen med at, dels havde indtægterne fra gæstebetalingen været meget beskedne og dels havde man på de lange træningsture haft gæster med, der trænede til at gå caminoen, og så syntes man ikke, at de skulle betale. Derudover var holdningen til gæstebetaling blandt nogle medlemmer lidt negativ, og man skulle kunne tage en gæst med fra tid til anden uden at betale.

Forsamlingen havde forståelse for bestyrelsens synspunkter og godkendte afskaffelsen af gæstebetaling.

2. Ændringsforslag til §3 og §14
Udmeldelse af DMF, Dansk Motions Forbund.
I § 3 står vi er tilsluttet DMF. (Vi betaler kr. 600,- årligt).
Bestyrelsen foreslår:
§ 3 Tilhørsforhold: Gangforeningen Bornholm er en selvejende forening.
§ 14 Opløsning af foreningen:
Opløsning af foreningen kan kun ske efter to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 30 dages mellemrum, når 2/3 af de afgivne stemmer er for opløsningen. Eventuelle midler tilfalder en lokal hjælpeorganisation.

Der var kommet et ændringsforslag fra Mona, der lød således:
”§ 3 Tilhørsforhold: Gangforeningen Bornholm er en selvejende forening.
§ 14 Opløsning af foreningen:

Opløsning af foreningen kan kun ske efter to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 30 dages mellemrum, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for opløsningen.
Eventuelle midler ved opløsning tilfalder en lokal forening / organisation, der har motion / idræt som sit primære formål.”

Forslaget afveg kun fra bestyrelsens fsa. den type forening, eventuelle midler ved opløsning skulle tilfalde. Begrundelsen for ændringsforslaget var, at det giver en bedre overensstemmelse med Gangforeningens primære formål, der er motion.

Generalforsamlingen godkendte ændringsforslaget som en vedtægtsændring.

7. Fastsættelse af kontingent:
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent.

Generalforsamlingen godkendte dette.

8. Valg ifølge lovene:

På valg til bestyrelsen var:
Kasserer Inger Bech genvalgt
Bestyrelsesmedlem Lene Pedersen genvalgt
Suppleant Flemming Skou genvalgt

Festudvalget
Kisser Vilsgaard genvalgt
Kenn Ole Andersson genvalgt

Revisor Carsten Faurskov Jensen genvalgt
Revisorsuppleant Lene Holm genvalgt

Fanebærer Nick Due Hansen genvalgt
Fanebærersuppleant Elise Storr genvalgt

9. Eventuelt.
Arne kom et forslag om at ændre julefrokosten til en løvfaldsfest, der kunne ligge i oktober måned. Arrangementet kunne i så fald holdes i Blokhuset.
Forslaget blev positivt modtaget.

Dirigenten takkede for god ro og orden og afsluttede derefter generalforsamlingen