Referat fra Generalforsamling 2019

                                             

 

Referat fra generalforsamling torsdag den 7. februar 2019 kl. 19.00 på Bornholms Centralbibliotek i Rønne

Formand Lisa Drejer bød velkommen til generalforsamlingen og konstaterede, at det på grund af mangel på sangbøger desværre ikke var muligt at indlede generalforsamlingen med en fællessang.

  1. Valg af dirigent:

Bestyrelsen pegede på Kenn Ole Andersson, der blev valgt uden modkandidater.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og dermed beslutningsdygtig.

 

  1. Valg af referent / sekretær:

Bestyrelsen pegede på Mona Kirchler, der valgtes uden modkandidater.

 

  1. Valg af 2 stemmetællere:

Dirigenten udpegede Arne Munch Ipsen og Flemming Schou til stemmetællere.

 

  1. Formandens beretning:

Lisa aflagde beretning. Beretningen bliver offentliggjort i næste Gangnyt.

Dirigenten spurgte forsamlingen, om det faldende medlemstal gav anledning til bekymring og opfordring om at være mere aktive for at hverve nye medlemmer. Det generelle indtryk var dog, at der ikke var nogen større bekymring blandt medlemmerne.

Beretningen blev godkendt uden øvrige bemærkninger.

 

  1. Kassereren fremlagde revideret regnskab fra det forløbne år:

Inger gennemgik regnskabet og gjorde opmærksom på, at omkostning til arrangementer var nettoomkostning, dvs. efter fradrag af deltagerbetaling. Der har ikke været omkostning til grillfest, der ikke kunne gennemføres på grund af den tørre sommer.

Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger.

 

  1. Behandling af evt. indkomne forslag:

Der var ingen indkomne forslag.

 

  1. Fastsættelse af kontingent:

Bestyrelsen foreslog samme kontingentsats som indeværende år, der blev godkendt af forsamlingen.

 

  1. Valg ifølge lovene:

 

På valg til bestyrelsen er:

Kasserer Inger Bech

Bestyrelsesmedlem Lene Pedersen

Suppleant Mona Kirchler

Revisor Alex Mogensen

Revisorsuppleant Lene Holm

Fanebærer Carsten Olsen

Fanebærersuppleant Nick Due Hansen

Festudvalg Niels Christensen

Festudvalg Claus Bue Hansen

 

Claus Bue Hansen modtog ikke genvalg til festudvalget. Som nyt medlem af festudvalget valgtes Kisser Vilsgaard.

Der var genvalg på alle øvrige poster.

 

Ida Olsen kom med et forslag om, at man arrangerer vandreture af 2-3 dages varighed andre steder i Danmark. Der har tidligere været givet et beskedent rejsetilskud ved deltagelse i vandringer uden for Bornholm. Formanden gjorde opmærksom på, at det var på et tidspunkt hvor foreningen havde indtægter fra Ladywalk og at foreningens økonomi p.t. ikke er sådan, at der kan gives rejsetilskud. Den formue, foreningen har, er opsparing til jubilæumsfest, der vil komme flere medlemmer til gode end tilskud til en flerdages vandretur, der kun ville gavne et fåtal af medlemmer.

Der var en generel opfattelse af, at ture af 2-3 dages varighed kunne blive for dyre, og derfor ikke få den nødvendige tilslutning, hvorimod der tidligere har været god opbakning til én dages ture til Simrishamn.

Samtidig kom en opfordring fra formanden til, at man blandt foreningens medlemmer fandt rejsefæller til vandreturer udenfor Bornholm.

 

Derefter takkede Lisa, Peder, for at han igen i år havde sponsoreret smørrebrødet til generalforsamlingen, samt turledere og festudvalget for deres indsats.

 

Jytte gjorde opmærksom på, at der er en rettelse til Gangnyt 1, 2019, da turen 3/3 er fastelavnstur med startsted ved Blokhuset i Onsbæk.

 

Dirigenten takkede for god ro og orden og afsluttede derefter generalforsamlingen.