Referat fra Generalforsamling 2022

                                             

 

 

Referat fra generalforsamling torsdag den 3. marts 2022 kl. 19.00 på Bornholms Centralbibliotek i Rønne

Formand Lisa Drejer bød velkommen til generalforsamlingen og var glad for, at det nu igen var muligt at afvikle en generalforsamling uden restriktioner som forsamlingsloft, afstandskrav etc.
Generalforsamlingen indledtes med et mindeord for Erik Jensen, der afgik ved døden 21. sept. 2021. Erik Jensen har været et højt skattet medlem af foreningens festudvalg siden 2001, og der er ingen tvivl om, at han er savnet, især med tanke på hans glade latter og altid gode humør.
Derefter begyndte selve generalforsamlingen med dagsorden ifølge vedtægterne.
1. Valg af dirigent:
Bestyrelsen pegede på Kenn Ole Andersson, der blev valgt uden modkandidater.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt, da der var varslet generalforsamling i Gangnyt nr. 1 for 2022, der udsendtes ultimo december.
2. Valg af referent / sekretær:
Bestyrelsen pegede på Mona Kirchler, der valgtes uden modkandidater.
3. Valg af 2 stemmetællere:
Dirigenten udpegede Inge-Lise Olsen og Birgit Skovgaard til stemmetællere.
4. Formandens beretning:
Lisa aflagde beretning. Beretningen bliver offentliggjort i næste Gangnyt.
Lisa kom i sin beretning også med denne opfordring til turlederne:
” Inden vi går, spørg om der er nogle, der vil gå en lidt kortere tur, og om der er en, som vil være fører for dem , hvis der ikke på forhånd er lavet en aftale med en fører, der vil tage sig af den kortere tur. Prøv på at bruge ca. 2 timer, også på den kortere tur, så vi prøver på at være retur samtidig til kaffe og måske en lille en.
Gå ikke for hurtigt i starten, kik jer tilbage og hold samling på tropperne.”
Til sidst en tak for festudvalget for deres store arbejde med de mange arrangementer, tak til Rigmor for at have overtaget opgaven som administrator for Facebook-gruppen, tak til bestyrelsen for godt samarbejde og ikke mindst tak til turlederne – uden dem ingen ture. Det var dejligt, at det som regel ikke var svært at få turledere.
Beretningen blev taget til efterretning uden bemærkninger.

5. Kassereren fremlagde revideret regnskab fra det forløbne år:
Inger gennemgik regnskabet. Dansk Motions Forbund (DMF) havde på grund af pandemien ikke opkrævet medlemsbidrag for2021. Til gengæld belaster bankgebyr og negative renter regnskabet i en stadig større udstrækning. Årets resultat blev desværre et underskud på lidt mere end 3.000 kr.
Regnskabet blev godkendt, men blev yderligere drøftet under kontingentfastsættelsen.

6. Behandling af evt. indkomne forslag:
Der var ingen indkomne forslag.

7. Fastsættelse af kontingent:
Bestyrelsen foreslog en kontingentforhøjelse til 125 kr., for at kunne dække størstedelen af differencen mellem de forventede indtægter og udgifter. Derudover vil bestyrelsen hæve egenbetalingen på arrangementerne for at opnå balance mellem indtægter og udgifter.
Man var enige om, at en forhøjelse til 150 kr. kunne få nogle medlemmer, der ikke eller kun sjældent deltager i foreningens arrangementer til at melde sig ud, så derfor var en forhøjelse til 150 kr. på forhånd udelukket.
Der kom et forslag fra salen om at fastholde kontingentet på 100 kr., da vedkommende ikke var af den opfattelse, at foreningen skulle lave en opsparing med deraf følgende betaling af negative renter alene med det formål at afholde en jubilæumsfest. Det er fint med en jubilæumsfest, men den bør finansieres ved egenbetaling.

Der blev stemt om bestyrelsens forslag: kontingentforhøjelse til 125 kr./år, og en lidt højere egenbetaling ved arrangementer.
Bestyrelsens forslag blev godkendt med 25 stemmer af 32 mulige.

8. Valg ifølge lovene:

På valg til bestyrelsen var:
Formand Lisa Drejer genvalgt
Bestyrelsesmedlem Jytte Berg Nielsen genvalgt
Bestyrelsesmedlem Kirstin Vilsgaard genvalgt
Suppleant Mona Kirchler modtog ikke genvalg
Suppleant Flemming Skou nyvalgt

Revisor Carsten Faurskov Jensen genvalgt
Revisorsuppleant Lene Holm genvalgt

Festudvalget
Inge-Lise Olsen modtog ikke genvalg
Nick Due Hansen nyvalgt
Britta Dunker nyvalgt

Fanebærer Nick Due Hansen genvalgt
Fanebærersuppleant Elise Storr genvalgt

9. Eventuelt.
Der kom et forslag om genoptagelse af traditionen med solnedgangstur. Den vil ikke påvirke nattesøvnen i så udstrakt grad som solopgangsturen, der, bortset fra at man skal meget tidligt op, er en rigtig fin tur, som afsluttes med morgenmad.

Lisa overrakte en opmærksomhed til Inge-Lise Olsen, der forlod festudvalget, og til Mona Kirchler, der ikke ønskede genvalg som suppleant.

Dirigenten takkede for god ro og orden og afsluttede derefter generalforsamlingen.